Νέα
Σύναψη Σύμβασης: "Μελέτη έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου»"

Στις 30 Αυγούστου του έτους 2013 ανατέθηκε από τον Δήμο Διονύσου στην Σύμπραξη "Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ - ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. - Σιγάλας Ιωάννης - Μεταξάς Κωνσταντίνος - Τσιάρας Αντώνιος" η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Αγ. Στέφανο και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους Οικισμούς Ραπεντώσα και Πευκόφυτο του Δήμου Διονύσου».

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: