Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκοτούσσας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2000

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή της ΕΕΛ Δήμου Σκοτούσσας Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων προτάθηκε να κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων, το οποίο εντοπιζόταν 2km δυτικά του οικισμού Προβατά και παραπλεύρως της τάφρου Μπέλιτσας. Η ΕΕΛ θα κάλυπτε τις ανάγκες για επεξεργασία των λυμάτων του συνόλου των οικισμών του Δήμου Σκοτούσσας καθώς και των οικισμών Βαμβακιάς, Αναγέννησης και Καρπερής.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 22.000 ισοδύναμους κατοίκους (έτος 2031). Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:


ΠαράμετροςΜονάδα Μέτρησης2031
Πληθυσμός άτομα 22.000
Μέση παροχή m3/d 4.200
Παροχή αιχμής m3/h 630

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, περιελάμβανε τις παρακάτω επιμέρους μονάδες και υποσυστήματα:Αποχέτευση


Όσο αφορά τα επεξεργασμένα λύματα, αυτά θα διατίθεντο μέσω αγωγού διάθεσης στην τάφρο Μπέλιτσα.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκε η ακριβής θέση κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών. Παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη συνέβαλε στην ωρίμανση των δράσεων για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σκοτούσσας.