Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Μ.Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ν. Ζίχνης Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή αφενός βιολογικού καθαρισμού στο Δήμο Ν. Ζίχνης και αφετέρου των απαιτούμενων αγωγών μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων κατασκευάστηκε στο υπ’ αριθμ. 2531 οικόπεδο, που βρίσκεται 800m νοτιοδυτικά της Ν. Ζίχνης και καλύπτει επιφάνεια 635m2.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 4.500 ισοδύναμους κατοίκους (έτος στόχος 2050) ισοδύναμους κατοίκους.
Αποχέτευση
Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:
Συνοπτικά η εγκατάσταση αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων του Δήμου.