Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Μ.Π.Χ. ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Νάουσας Νήσου Πάρου
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Νάουσας, Νήσου Πάρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                 Άποψη οικισμού Νάουσας Πάρου
ΑποχέτευσηΤο έργο εξυπηρετεί τις οικίες, οι οποίες βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού και οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο, τα συλλεγόμενα λύματα του οποίου καταλήγουν για επεξεργασίας στην υφιστάμενη ΕΕΛ.

Η συλλογή των βοθρολυμάτων γίνεται καθημερινά από ειδικά βυτιοφόρα τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται στο δίκτυο.

Το έργο αφορά αφενός τη διαμόρφωση χώρου υποδοχής βυτιοφόρων μεταφοράς βοθρολυμάτων και αφετέρου την κατασκευή αγωγού προώθησης αυτών στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο της κοινότητας Νάουσας Πάρου.

Ο προτεινόμενος χώρος υποδοχής των βυτιοφόρων που μεταφέρουν τα βοθρολύματα καταλαμβάνει έκταση 300m2. Το συνολικό μήκος του κατασκευασθέντος αγωγού μεταφοράς των είναι 800m και διαμέτρου Φ200mm. Σημειώνεται ότι ο αγωγός κατασκευάζεται παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Νάουσας, Νήσου Πάρου.