Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκοτούσσας – Δήμος Μητρουσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή κοινής ΕΕΛ των Δήμων Σκοτούσσας και Μητρουσίου Ν. Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων βρίσκεται σε απόσταση 3km δυτικά του οικισμού Προβατά, πλησίον της τάφρου Μπέλιτσας.

Η πλειοψηφία των οικισμών των Δήμων εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σκοτούσας - Μητρουσίου σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 22.000 ισοδύναμους κατοίκους (έτος στόχος 40ετίας - 2031). Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:
Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης Τιμές
Πληθυσμός άτομα 22.000
Μέση παροχήm3/d 4.200
Μέγιστη παροχή m3/h 630

Η ΕΕΛ, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με αερισμό, νιτροποίηση - απονιτροποίηση και χλωρίωση, αποτελείται από τα εξής στάδια:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη συνέβαλε στην ωρίμανση των δράσεων για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Σκοτούσσας και Μητρουσίου.