Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή της ΕΕΛ Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων βρίσκεται σε απόσταση 1,5km ανατολικά του οικισμού Αρκαλοχωρίου και έχει έκταση 10 στρέμματα.

Οι οικισμοί του Δήμου Αρκαλοχωρίου εξυπηρετούνταν από βόθρους-σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρκαλοχωρίου σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 7.500 ισοδύναμους κατοίκους (έτος στόχος 40ετίας - 2041). Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:

Παράμετρος Μονάδα ΜέτρησηςΤιμές
Πληθυσμός άτομα 7.500
Μέση παροχή m3/d 1.840
Μέγιστη παροχή m3/h 220

Η ΕΕΛ, η οποία επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με αερισμό, αποτελείται από τα εξής στάδια:
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και πραγματοποιήθηκε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. Η κατασκευή του έργου αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος επεξεργασίας και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων.