Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Ημερομηνία:  2009 - 2014

Προϋπολογισμός Έργου: 11.056.000

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

- Ο σχεδιασμός του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Νέας Αγχιάλου.

- Ο σχεδιασμός των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών και ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων του οικισμού Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, έως το σημείο του δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ, απ' όπου θα οδηγούνται με σύστημα μεταφοράς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή ενδιαφέροντος εξυπηρετούνταν από σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων διατίθεντο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας.

Πληθυσμός εξυπηρετούμενου οικισμού

Οικισμός

Πληθυσμός Αιχμής παρούσας φάσης

Πληθυσμός 20ετίας (2030)

Πληθυσμός 40ετίας (2050)

Ν. Αγχίαλος

7.000

10.000

15.000

Στα πλαίσια της σύμβασης εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

-Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νέας Αγχιάλου (μέθοδος βαρύτητας, μήκους 35.595m και διαμέτρων Φ200mm - Φ315mm).

-Μελέτη εξωτερικού δικτύου δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών (συνολικού μήκους: 3.021m και διαμέτρων 2 x Φ250mm - Φ315mm). Για την κατάθλιψη των λυμάτων στους αγωγούς αποχέτευσης μελετήθηκαν τρία (3) αντλιοστάσια.

-Προϋπολογισμός.

-Τεύχη Δημοπράτησης.

-Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ΟΦΕΛΟΣ

Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.