Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΓΟΥΒΩΝ

Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Διάθεσης Λυμάτων Δυτικών Παραλιακών Οικισμών Δ. Γουβών

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (συνέχεια του Δήμου Γουβών)      

Ημερομηνία:    2010 - 2012

Προϋπολογισμός Έργου: 17.513.000

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

- Ο σχεδιασμός των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου - Χάνι του Κοκκίνη και Γουρνών, του Δήμου Χερσονήσου (πρώην Δήμος Γουβών).

- Ο σχεδιασμός των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών και ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων των προαναφερθέντων οικισμών, προς επεξεργασία.

-  Ο σχεδιασμός νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, για την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου - Χάνι του Κοκκίνη, με τη μέθοδο του διαχωρισμού της ενεργού ιλύος με μεμβράνες. Η περιοχή ενδιαφέροντος εξυπηρετούνταν από σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων διατίθεντο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 696/74). Για τη διαστασιολόγηση των αγωγών και τον υδραυλικό σχεδιασμό των έργων λήφθηκε υπόψη ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός, τα στοιχεία παροχών και μορφολογικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Η περίοδος σχεδιασμού των έργων ήταν η 40ετία (πληθυσμός 13.906), ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για περίοδο σχεδιασμού 20ετίας (πληθυσμός 9.422). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της σύμβασης εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με το σύστημα αναρρόφησης (συνολικού μήκους ~4km) και με τη μέθοδο της βαρύτητας (συνολικού μήκους ~24km) οικισμού Γουρνών.

- Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με τη μέθοδο της βαρύτητας οικισμού Καρτερού (συνολικού μήκους ~4km και διαμέτρων Φ200mm)

- Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με το σύστημα αναρρόφησης (συνολικού μήκους ~2km) και με τη μέθοδο της βαρύτητας (συνολικού μήκους ~22,5km) του οικισμού Βαθειανού Κάμπου - Χάνι του Κοκκίνη.

- Οριστική μελέτη εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικών αγωγών (μήκους ~5km για διάμετρο αγωγών Φ140mm, μήκους ~4km για διάμετρο αγωγών Φ315 και μήκους ~1km για διάμετρο αγωγών Φ315) και τριών (3) αντλιοστασίων για τους οικισμούς Καρτερού και Βαθειανού Κάμπου - Χάνι του Κοκκίνη.

- Οριστική μελέτη εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικών αγωγών (μήκους ~3km για διάμετρο αγωγών Φ200mm και μήκους ~3km για διάμετρο αγωγών Φ200) και δύο (2) αντλιοστασίων για τον οικισμό Γουρνών.

- Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ι.Π. σχεδιασμού 20ετίας: 6.550 κάτοικοι), η οποία θα επεξεργάζεται τα εισερχόμενα λύματα με τη μέθοδο του διαχωρισμού της ενεργού ιλύος με μεμβράνες. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στο παρακείμενο της Εγκατάστασης, ρέμα Γουρνών, το οποίο απέχει 300m από αυτήν και εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού πελάγους.

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός των έργων.

- Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΕ 2004/18 και 2004/17) και την ελληνική νομοθεσία (Ν. 3669/2008).

- Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ΟΦΕΛΟΣ

Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου - Χάνι Κοκκίνη και Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου.