Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡAΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Τίτλος: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡAΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Ημερομηνία:   2010

Προϋπολογισμός Έργου: 7.535.000

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η μελέτη σκοπιμότητας και η προετοιμασία και η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης των λυμάτων από το Ταμείο Συνοχής. Η μελέτη σκοπιμότητας περιελάμβανε ανάλυση κόστους - οφέλους (CBA) και υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 2.9 του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις παρακάτω εργασίες:
-Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

-Καταθλιπτικοί αγωγοί

-Αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων

-Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (4.100 κατ.)


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στη μελέτη περιλαμβάνονταν:

- Ο προσδιορισμός και η παρουσίαση της συμβολής της πρότασης στην επίτευξη των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί από τον άξονα προτεραιότητας του προγράμματος και την επίδειξη της εφαρμογής των σχετικών δεικτών παρακολούθησης.

- Μελέτη Σκοπιμότητας με ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA).

- Εκτίμηση της διάρκειας όλων των ενδιάμεσων σταδίων για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την κατάσταση ωριμότητας των δράσεων που εμπλέκονται και τις προθεσμίες για την απορρόφηση της χρηματοδότησης.

- Έλεγχος της επιλεξιμότητας των περιλαμβανομένων δράσεων και έργων και προσδιορισμός του σχετικού κόστους.

- Σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης.

- Υποστήριξη του φορέα σε όλη τη φάση της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

ΟΦΕΛΟΣ

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή της αίτησης για τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους για την κατασκευή των έργων διαχείρισης λυμάτων. Αποτέλεσμα ήταν η εξασφάλιση της χρηματοδότησης.