Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ

Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ Αποχέτευσης Ακαθάρτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Αλυζίας

Αναθέτουσα Αρχή:             ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Ημερομηνία ανάθεσης:    2010

Προϋπολογισμός Έργου: 7.725.000

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η μελέτη:

- των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα,

- των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών και ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων,

- της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.

Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων διατίθεντο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο σχεδιασμός των έργων των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων, των εξωτερικών αγωγών μεταφοράς, των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ, έγινε για ορίζοντα 40ετίας (πληθυσμός 8.031), ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας (πληθυσμός 5.773). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της σύμβασης εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Βάρνακα και Κανδήλας, με τη μέθοδο της βαρύτητας.

- Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μύτικα, με το σύστημα αναρρόφησης, ενός αντλιοστασίου κενού και του απαιτούμενου καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων του οικισμού Μύτικα στο κεντρικό αντλιοστάσιο για μεταφορά στην ΕΕΛ.

- Οριστική μελέτη εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικών αγωγών όλων των οικισμών, συμπεριλαμβανομένων δύο (2) αντλιοστασίων για την κατάθλιψη των λυμάτων στη νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

- Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, η οποία θα επεξεργάζεται τα εισερχόμενα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό. Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται αρχικά μέσω χερσαίου αγωγού και εν συνεχεία μέσω υποθαλάσσιου αγωγού προς τα δυτικά του ακρωτηρίου Καμιλάφια.

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία των προαναφερθέντων έργων.

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός των έργων.

- Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΕΕ 2004/18 και 2004/17) και την ελληνική νομοθεσία (Ν. 3669/2008).

- Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

 

ΟΦΕΛΟΣ

Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Μύτικα, Βάρνακα και Κανδήλας του Δήμου Ξηρομέρου.