Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Τίτλος: Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Ερέτριας

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ημερομηνία:   2012 - 2013

Προϋπολογισμός Έργου: 16.657.000

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η μελέτη:

- του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού Ερέτριας.

- των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών και ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

- η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου.

Η πόλη της Ερέτριας εξυπηρετούνταν από σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, τα προϊόντα εκκένωσης των οποίων διατίθεντο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο σχεδιασμός των έργων του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, των εξωτερικών αγωγών μεταφοράς, των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ, έγινε για ορίζοντα 40ετίας (πληθυσμός 17.548), ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας (πληθυσμός 12.674). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της σύμβασης εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ερέτριας, με το σύστημα αναρρόφησης και μελέτη δύο αντλιοστασίων κενού.

- Μελέτη εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικών αγωγών και τριών (3) αντλιοστασίων για την κατάθλιψη και μεταφορά των λυμάτων στη νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

- Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, η οποία θα επεξεργάζεται τα εισερχόμενα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται μέσω χερσαίου αγωγού και από εκεί μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θαλάσσια περιοχή «Όρμος Αμαρύνθου».

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία των προαναφερθέντων έργων

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός των έργων.

- Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΕ 2004/18 και 2004/17) και την ελληνική νομοθεσία (Ν. 3669/2008).

 

ΟΦΕΛΟΣ

Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης της Ερέτριας.