Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Κρύας Βρύσης Πέλλας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 6.746.650€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τα συλλεγόμενα λύματα των προαναφερθέντον οικισμών διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.
Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001 Πρόβλεψη 2008 Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Άγιος Λουκάς 1.555 1.780 2.619 3.854
Ακρολίμνη 1.340 1.534 2.257 3.321
Εσώβαλτα 989 1.132 1.666 2.451
Σταυροδρόμι 556 636 937 1.378
Σύνολο 4.440 5.083 7.479 11.00

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

ΟΦΕΛΟΣ
Ο σχεδιασμός των παραπάνω έργων συμβάλλει στην οριστική επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης, Εσώβαλτων και Σταυροδρομίου του Δήμου Κρύας Βρύσης.