Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κεραμωτής Καβάλας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 7.450.000 €

ΘΕΜΑ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός Δήμος  Κεραμωτήςσε επίπεδο προμελέτης:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΕΡΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
8ΕΤΙΑΣ
(2009)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
20ΕΤΙΑΣ
(2029)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
40ΕΤΙΑΣ
(2049)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΙΧΜΗΣ
2009
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20ΕΤΙΑΣ
(2029)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
40ΕΤΙΑΣ
(2049)
Κεραμωτή 1.228 1.364 1.773 2.455 2.678 3.482 4.820
Χαϊδευτό 475 475 618 855 475 618 855
ΣΥΝΟΛΟ 1.703 1.839 2.391 3.310 3.153 4.100 5.675

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Κεραμωτής και Χαϊδευτού του Δήμου Κεραμωτής.