Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Δήμου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 7.005.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣήταν η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης για την κατασκευή:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πραγματικός 2008 Πρόβλεψη 20ετίαςΠρόβλεψη 40ετίας
Λητή 6.800 7.120 7.600
Μελισσοχώρι 4.052 4.239 4.520
ΣΥΝΟΛΟ 10.852 11.359 12.120

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός του αντλιοστασίου έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Λητής και Μελισσοχωρίου του Δήμου Μυγδονίας.