Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ Βέροιας Ημαθίας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2008
Προϋπολογισμός Έργου: 3.586.000€ (αποχέτευση) & 2.142.000€ (ύδρευση)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αναφέρεται ότι οι οικισμοί Ράχης, Αγίας Βαρβάρας, Άμμου, Μέσης Γεωργιανών και Τριποτάμου διέθεταν υποτυπώδες εσωτερικό δίκτυο συλλογής λυμάτων, οι οικισμοί Πανοράματος και Λαζοχωρίου ολοκληρωμένο δίκτυο, ενώ οι οικισμοί Ασωμάτων και Κομνηνίου εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Επιπλέον και όσον αφορά τους υφιστάμενους αγωγούς μεταφοράς πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Αγίας Βαρβάρας και Κάτω Βερμίου ήταν κατασκευασμένοι κυρίως από χάλυβα, οπότε ήταν πιθανός ο κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών με άμεση επίπτωση στην υγεία των κατοίκων των οικισμών.

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη δημοτικών διαμερισμάτων.

Οικισμός Πληθυσμός 2009 Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Μέση
700 930 1.204
Αγία Βαρβάρα 1.500 1.993 2.580
Άμμος 300 399 516
Ασώματα 700 930 1.204
Ράχη 885 1.176 1.522
Γεωργιανοί 600 797 1.032
Τριπόταμος 850 1.129 1.462
Κομνήνιο 240 319 413
Πανόραμα 3.000 3.986 5.161
Λαζοχώρι 270 359
464
Κάτω Βέρμιο 1.500 1.942 2.515
ΣΥΝΟΛΟ
10.545
13.960
18.073

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση αφενός στο πρόβλημα αποχέτευσης των ακαθάρτων των Δ.Δ. Ράχης, Ασωμάτων, Αγίας Βαρβάρας, Άμμου, Μέσης, Γεωργιανών, Τριπόταμου, Κομνήνιου, Πανοράματος και Λαζοχωρίου του Δήμου Βέροιας και αφετέρου στο πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών Αγίας Βαρβάρας και Κάτω Βερμίου.