Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκουτάρεως Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2007
Προϋπολογισμός Έργου: 6.114.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός ο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣσχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Σκουτάρεως και Κάτω Καμήλας του Δήμου Σκουτάρεως και αφετέρου ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών (καταθλιπτικοί αγωγοί) και των ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων στην ΕΕΛ Σερρών, η οποία εντοπίζεται 3,5km βόρεια του οικισμού Σκουτάρεως.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 2001Πρόβλεψη 2006 Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Σκούταρι 2.614 2.747 3.352 4.090
Κάτω Καμήλα 1.430 1.503 1.834 2.238
ΣΥΝΟΛΟ 4.044 4.250 5.186 6.32

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Σκουτάρεως και Κάτω Καμήλας του Δήμου Σκουτάρεως.