Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ N. ATTIKHΣ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ)

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2007

ΘΕΜΑ
 Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός με τη μέθοδο των δικτύων κενού των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων της κυρίως πόλεως Σαλαμίνας (δυτικός τομέας), εκτάσεως περίπου 18.000 στρεμμάτων, καθώς και του οικισμού Παλουκίων (ανατολικός τομέας), εκτάσεως περίπου 25.000 στρεμμάτων. Η εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε σε στάδιο μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή του έργου μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες τομείς εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 2001Πρόβλεψη 2006
Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Δυτικός Τομέας 5.229 5.633 7.587 10.219
Ανατολικός Τομέας
4.512 4.861 6.547 8.817
ΣΥΝΟΛΟ
9.741 10.494 14.134 19.036

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

Σε κάθε τομέα τα λύματα συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο και σταθμό αναρρόφησης και εν συνεχεία οδηγούνται με κατάθλιψη στο υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο.

Από το υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο, το σύνολο των λυμάτων οδηγείται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δυτικού και Ανατολικού τομέα της πόλεως της Σαλαμίνος.