Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ N. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2007

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης της νέας ΕΕΛ του Δήμου Ελλομένου, η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες 40ετίας με εξυπηρετούμενο πληθυσμό χειμώνα 4.250 κατοίκους και θέρους 19.950 κατοίκους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων χωροθετήθηκε στη θέση «Σκουπίδια» νοτιοδυτικά του οικισμού Ράχης, σε έκταση 10 στρεμμάτων. Τα προς επεξεργασία λύματα των εξυπηρετούμενων οικισμών οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω δύο καταθλιπτικών αγωγών Φ500mm και Φ125mm.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ελλομένου σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 20.000 ισοδύναμους κατοίκους ή 403m3/d αστικών λυμάτων. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:

Παράμετρος
Μονάδα Μέτρησης Χειμώνας Καλοκαίρι
Πληθυσμός άτομα 4.250 19.950
Μέση παροχή m3/d 2.163 7.058
Παροχή αιχμής m3/h 57,13 403,02

Η επεξεργασία εισερχόμενων ανεπεξέργαστων λυμάτων μελετήθηκε με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μονάδες και υποσυστήματα:

Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με τα έργα υποδομής και εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων, δηλαδή εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας και χώρων στάθμευσης, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο βιομηχανικού νερού - άρδευσης, δίκτυο εξωτερικού φωτισμού, τηλεφώνων, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, εγκατάσταση παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.

Όσον αφορά τα επεξεργασμένα λύματα, αυτά διατίθενται αρχικά μέσω υπόγειου αγωγού από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης και μέχρι τη θαλάσσια περιοχή του όρμου «Καλαμάκι» μεταξύ των περιοχών Αλαμανάτου και Μαύρο Νερό απ’ όπου θα συνεχίζει υποθαλάσσιος μήκους 500m.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων μελετήθηκε το πρόβλημα επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων του Δήμου Ελλομένου.