Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καλλιθέας Θεσσαλονίκη
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006
Προϋπολογισμός Έργου: 16.206.000€

ΘΕΜΑ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο Οριζοντιογραφία οικισμού Ν.Φιλαδέλφειαςσχεδιασμός στο στάδιο της οριστικής μελέτης:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001 Πρόβλεψη 2006Πρόβλεψη 20ετίας
Πρόβλεψη 40ετίας
Μονόλοφος 448 484 627 812
Πετρωτό 326 352
422 591
Ν. Φιλαδέλφεια
826 893 1.156 1.496
Μεσαίο 573 619 802 1.038
Νεοχωρούδα 1.979 2.132 2.871 3.867
Πεντάλοφος 1.944 2.101 2.618 3.522
ΣΥΝΟΛΟ 6.096 6.581 8.496 11.32
 
Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:
  • Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μονολόφου (σύστημα βαρύτητας, μήκους 11.422m και διαμέτρων Φ200mm), Πετρωτού (σύστημα βαρύτητας, μήκους 4.900m και διαμέτρων Φ200mm - Φ315mm), Ν. Φιλαδέλφειας (σύστημα βαρύτητας, μήκους 10.485m και διαμέτρων Φ200mm), Μεσαίου (σύστημα βαρύτητας, μήκους 5.580m και διαμέτρων Φ200mm και Φ315mm), Νεοχωρούδας (σύστημα βαρύτητας, μήκους 19.780m και διαμέτρων Φ200mm - Φ250mm) και Πενταλόφου (σύστημα βαρύτητας, μήκους 18.180m και διαμέτρων Φ200mm - Φ250mm).
  • Εξωτερικό δίκτυο βαρυτικών αγωγών (συνολικού μήκους: 23.900m και διαμέτρων Φ200mm - Φ500mm) και καταθλιπτικών αγωγών (συνολικού μήκους: 6.600m και διαμέτρων Φ200mm - Φ280mm). Για την κατάθλιψη των λυμάτων στους αγωγούς αποχέτευσης μελετήθηκαν τέσσερα (4) υπόγεια αντλιοστάσια.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Μονολόφου, Πετρωτού, Ν. Φιλαδέλφειας, Μεσαίου, Νεοχωρούδας και Πενταλόφου του Δήμου Καλλιθέας.