Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ -   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝσχεδιασμός σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων του ανατολικού και του βόρειου τμήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αλεξάνδρειας, το οποίο διοικητικά ανήκει στον ομώνυμο δήμο και γεωγραφικά τοποθετείται ανατολικά του νομού Ημαθίας στα όρια αυτού με το νομό Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω μελέτη προσφοράς υποβλήθηκε στον ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη – κατασκευή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα προαναφερθέντα τμήματα του Δ.Δ. Αλεξάνδρειας εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 2001
Πρόβλεψη 2005Πρόβλεψη 20ετίας
Πρόβλεψη 40ετίας
Ανατολικός Τομέας
3.900 4.700 6.900 3.900
Βόρειος Τομέας 2.000 2.400 3.500 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 5.900 7.100 10.400 5.900

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

Σε κάθε τομέα τα λύματα συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο και σταθμό αναρρόφησης και στη συνέχεια οδηγούνται με κατάθλιψη στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Αλεξάνδρειας, η οποία απέχει 450m βορειοδυτικά από τα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος.

ΟΦΕΛΟΣ
Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκε η βέλτιστη λύση για την επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης ακαθάρτων του Ανατολικού και Βόρειου τομέα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρειας.