Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός  σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων του οικισμού Παράδεισος, ο οποίος ανήκει διοικητικά στο Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά, του Δήμου Σιθωνίας και γεωγραφικά τοποθετείται δυτικά της Σιθωνικής χερσονήσου, ανατολικά του Τορωναίου κόλπου. Η εν λόγω μελέτη προσφοράς υποβλήθηκε στον ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη – κατασκευή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο προαναφερθείς οικισμός εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 2001Πρόβλεψη 2005 Πρόβλεψη 20ετίαςΠρόβλεψη 40ετίας
Παράδεισος4251.1706101.600
ΣΥΝΟΛΟ4251.1706101.600

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός του αντλιοστασίου έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:
Τα λύματα συλλέγονται στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α, που είναι κατασκευασμένο εντός του οικισμού Παράδεισου. Από εκεί και μέσω υφιστάμενου δικτύου καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Ν. Μαρμαρά.

ΟΦΕΛΟΣ
Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκε η βέλτιστη λύση για την επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Παράδεισος Ν. Μαρμαρά.