Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΟΥΡΚΑ - ΣΚΑΛΑ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΚΑΛΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟ - ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ - ΠΟΣΕΙΔΙ - ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ - ΣΙΒΗΡΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Αναθέτουσα Αρχή: Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήτανΑντλιοστάσια - Σταθμοί αναρρόφησης ο σχεδιασμός σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Σκάλα Φούρκας, Μόλα Καλύβα, Ποσείδι και Αιγαιοπελαγίτικα. Οι τέσσερις προαναφερθέντες οικισμοί ανήκουν στο Δήμο Κασσανδρείας και γεωγραφικά τοποθετούνται στις βορειοδυτικές ακτές της πρώτης χερσονήσου του Νομού Χαλκιδικής. Η εν λόγω μελέτη προσφοράς υποβλήθηκε στον ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη – κατασκευή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός 2001 2003 2023 2043
Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος Χειμώνας Θέρος
Σκάλα Φούρκας 673 13.500 700 14.040 1.040 20.870 1.550 31.000
Αιγαιοπελαγίτικα 50 1.500 53 1.590 95 2.870 175 5.190
Ποσείδι 76 1.700 80 1.800 145 3.260 265 5.880
Μόλα Καλύβα 134 1.500 142 1.590 260 2.870 460 5.190
ΣΥΝΟΛΟ 933 18.200 975 19.020 1.540 29.870 2.450 47.260

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

Σε κάθε οικισμό τα λύματα συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο - σταθμό αναρρόφησης και εν συνεχεία οδηγούνται μέσω υφιστάμενου δικτύου στην ΕΕΛ Φούρκας.

ΟΦΕΛΟΣ
Στα πλαίσια της μελέτης μελετήθηκε η βέλτιστη λύση για την επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Σκάλα Φούρκας, Μόλα Καλύβα, Ποσείδι και Αιγαιοπελαγίτικα του Δήμου Κασσάνδρας.