Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ/Δ) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2004
Προϋπολογισμός Έργου: 38.460.000€ (τιμές 2009)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης  ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001Πρόβλεψη 20ετίας
Πρόβλεψη 40ετίας
Ηράκλεια 3.609 4.673 6.050
Βαλτερό 1.335 1.629 1.988
Δασοχώρι 974 1.188 1.450
Ψωμοτόπι 217 265 323
Καρπερή 1.099 1.341 1.636
Κοίμηση 1.539 1.878 2.291
Λιθότοπος 698 852 1.039
Λιμνοχώρι
696 849 1.036
Ποντισμένο 1.659 2.024 2.470
Χρυχοχώραφα 1.347 1.644 2.005
Σίμων 70 85 104
ΣΥΝΟΛΟ 13.243 16.42820.392

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης των ακαθάρτων των οικισμών Ηράκλειας, Βαλτερού, Δασοχωρίου, Ψωμοτοπίου, Καρπερής, Κοίμησης, Λιθοτόπου, Λιμνοχωρίου, Ποντισμένου, Χρυσοχώραφων και Σιμώνας του Δήμου Ηράκλειας.