Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καπετάν Μητρουσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2003
Προϋπολογισμός Έργου: 10.290.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο  σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων του Δ.Δ. Κ. Μητρουσίου (Άνω και Κάτω), των εξωτερικών αγωγών και των απαιτούμενων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων των στην ΕΕΛ Σερρών, η οποία απέχει σε ευθεία απόσταση 4,5km από τον οικισμό του Κ. Μητρουσίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001 Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Άνω Μητρούσης 1.569 1.914 2.336
Κάτω Μητρούσης 655 799 975
ΣΥΝΟΛΟ 2.224 2.713 3.311

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δ.Δ. Μητρουσίου του Δήμου Κ. Μητρουσίου.