Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ. Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιάσμου Ροδόπης
Χρονολογία Ανάθεσης: 2002
Προϋπολογισμός Έργου: 4.740.000€

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης Αποχέτευσηήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης αφενός των εσωτερικών αγωγών συλλογής των λυμάτων του Δ.Δ. Ιάσμου και αφετέρου των εξωτερικών δικτύων και των ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των λυμάτων μέχρι την ΕΕΛ Ιάσμου, η οποία προτεινόταν να χωροθετηθεί 2km νότια του Ιάσμου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Ιάσμου εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός
Πληθυσμός 2001 Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Ίασμος
3.000 3.661 4.467
ΣΥΝΟΛΟ 3.000 3.661 4.46

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των εν λόγω έργων δρομολογήθηκε η επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ιάσμου του ομώνυμου Δήμου.