Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκοτούσας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001
Προϋπολογισμός Έργου: 400.000.000€ (τιμές 2000)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης  ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης της νέας ΕΕΛ του Δήμου Σκοτούσας, η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες 40ετίας με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 11.750 κατοίκους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων προτάθηκε να κατασκευαστεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων, το οποίο εντοπιζόταν 2km βορειοδυτικά του Δ.Δ. Σκοτούσας και παραπλεύρως της τάφρου Μπέλιτσας. Η ΕΕΛ θα κάλυπτε τις ανάγκες για επεξεργασία των λυμάτων του συνόλου των οικισμών του Δήμου Σκοτούσας καθώς και των οικισμών Βαμβακιάς, Αναγέννησης και Καρπερής.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί περί τους 11.750 ισοδύναμους κατοίκους ή 340m3/d αστικών λυμάτων. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε με βάση τα εξής δεδομένα:

Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης 1991
2031
Πληθυσμός
άτομα 7.900 11.750
Μέση παροχή m3/d 1.420 2.115
Παροχή αιχμής m3/h 238 340

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία μελετήθηκε προκείμενου να επεξεργάζεται τα εισερχόμενα ανεπεξέργαστα λύματα με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, περιελάμβανε τις παρακάτω επιμέρους μονάδες και υποσυστήματα:
Όσον αφορά τα επεξεργασμένα λύματα, αυτά θα διατίθεντο μέσω αγωγού διάθεσης στην τάφρο Μπέλιτσα.

ΟΦΕΛΟΣ
Με τον σχεδιασμό των παραπάνω έργων μελετήθηκε το πρόβλημα επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων των οικισμών του Δήμου Σκοτούσας καθώς και των οικισμών Βαμβακιάς, Αναγέννησης και Καρπερής.