Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σκοτούσας Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2001
Προϋπολογισμός Έργου: 5.641.000€ (τιμές 2000)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η διερεύνηση πιθανών λύσεων για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Δήμου Σκοτούσας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι οικισμοί του Δήμου εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.
Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 1991 Πρόβλεψη 20ετίαςΠρόβλεψη 40ετίας
Αμμουδιά 1.145 1.397 1.705
Γεφυρούδι 793 968 1.181
Μελενικίτσι 645 787 960
Νέας Τυρολόη 664 810 989
Παλαιόκαστρο 621 758 925
Σκοτούσα 1.619 1.975 2.410
ΣΥΝΟΛΟ5.4876.6958.170

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Δήμου Σκοτούσσας μελετήθηκαν οι εξής εναλλακτικές λύσεις:

Για την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων υπογραμμίστηκε ως προϋπόθεση η κατασκευή χωριστικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη συνέβαλε στην δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος της αποχέτευσης των ακαθάρτων των οικισμών του Δήμου Σκοτούσας.