Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σιδηροκάστρου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 2000
Προϋπολογισμός Έργου: 30.194.000€ (τιμές 2001)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν  ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης:
Των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Θερμοπηγής, Αμπέλων, Βαμβακόφυτου, Καμαρωτού, Σιδηρόκαστρου, Στρυμονοχωρίου, Χαρωπού και Χορτερού του Δήμου Σιδηροκάστρου.
Των εξωτερικών αποχετευτικών αγωγών (καταθλιπτικών και βαρύτητας) και ενδιάμεσων αντλιοστασίων για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων των προαναφερθέντων οικισμών στη νέα ΕΕΛ του Δήμου.
Της νέας ΕΕΛ του Δήμου, σε χώρο έκτασης 6 στρεμμάτων στο δυτικό τμήμα του Δήμου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι προαναφερθέντες οικισμοί εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.
 
Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 2001
Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Σιδηρόκαστρο 5.632
7.292 9.441
Βαμβακόφυτο 1.171 1.429 1.743
Θερμοπηγή 194 251 325
Καμαρωτό 575 702 856
Κάτω Άμπελα
184 225 274
Στρυμονοχώρι
439 536 654
Χαρωπό 1.435 1.858 2.406
Χορτερό 622
759 926
ΣΥΝΟΛΟ 10.252 13.052 16.625

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών του Δήμου Σιδηροκάστρου.