Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΜΟΝΟΚΛΗΣΣΙΑ, AΝΩ ΚΑΜΗΛΑ, AΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ)

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καπετάν Μητρουσίου Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999
Προϋπολογισμός Έργου: 4.706.000€ (τιμές 2000)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν  η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η διερεύνηση πιθανών λύσεων για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Δήμου Κ. Μητρουσίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι οικισμοί του Δήμου εξυπηρετούνται από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθενται ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, των υπό μελέτη οικισμών.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
Οικισμός Πληθυσμός 1991
Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Προβατάς 664 810 989
Μονοκκλησιά 645 787 960
Άνω Καμήλα 1.145 1.397 1.705
Μητρούσης 793 968 1.181
ΣΥΝΟΛΟ 3.247 3.962 4.835

Για το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών προτάθηκε η αποχέτευση με τη μέθοδο της βαρύτητας, ενώ για τη μεταφορά των λυμάτων προτάθηκαν αγωγοί βαρύτητας και κατάθλιψης.

Για την επεξεργασία των συλλεγόμενων λυμάτων προτάθηκε η κατασκευή ΕΕΛ με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού, σε χώρο παρακείμενο στην τάφρο Μπέλιτσα, όπου γίνεται και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.

ΟΦΕΛΟΣ
Οι προτάσεις της μελέτης συνέβαλαν στην δρομολόγηση της επίλυση του προβλήματος των αστικών λυμάτων των οικισμών του Δήμου Κ. Μητρουσίου.