Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΝΑΞΟΥ, Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997
Προϋπολογισμός Έργου: 2.212.000€ (τιμές 1998)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο  σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Κουφονησίων εξυπηρετούνταν από βόθρους-σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών
ΟικισμόςΠληθυσμός 1991Πρόβλεψη 1995Πρόβλεψη 20ετίας Πρόβλεψη 40ετίας
Κουφονήσια (χειμώνας) 294 310 400 524
Κουφονήσια (θέρος) 806 1.340 2.600 3.476
ΣΥΝΟΛΟ 1.100 1.650 3.000 4.000

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών και ο υδραυλικός σχεδιασμός των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:
ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων της Κοινότητας Κουφονησίων.