Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Προβατά Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1993
Προϋπολογισμός Έργου: 618.000€ (τιμές 1994)

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σε επίπεδο οριστικής μελέτης των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Προβατά Ν. Σερρών.

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Προβατά εξυπηρετούνταν από βόθρους - σηπτικούς ή απορροφητικούς. Τα παραγόμενα λύματα διατίθεντο ανεπεξέργαστα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο συνολικός πληθυσμός του οικισμού, βάσει της απογραφής του 1991 ήταν 1.510 κάτοικοι.

Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74. Η διαστασιολόγηση των αγωγών έγινε για ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε για τον πληθυσμό της 20ετίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε:

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό των παραπάνω έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Προβατά.