Περιλήψεις Έργων

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2005

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και ο καθορισμός προτεραιοτήτων των άμεσων αναγκών, βάσει των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η μελέτη περιελάμβανε δύο στάδια υλοποίησης:
Κατά την πρώτη φάση έγινε πλήρης αποτύπωση, εκτίμηση και σχολιασμός της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία περιελάμβανε την καταγραφή και εκτίμηση σειράς ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που βοήθησαν στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Πρωτίστως, καταγράφηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε Νομού, δηλαδή περιβαλλοντικά, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, οικονομικές δραστηριότητες κλπ καθώς επίσης και οι οικισμοί των Δήμων ανά Νομό, με εκτίμηση μόνιμων και εποχιακών κατοίκων, η οποία βοήθησε στον υπολογισμό του υδραυλικού φορτίου ανά περιοχή. Έπειτα έγινε πλήρης αποτύπωση και περιγραφή όλων των υφιστάμενων ΕΕΛ και των δικτύων αποχέτευσης ανά νομό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία περιελάμβανε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, τα έργα εγκαταστάσεων των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη δρομολογηθεί (στάδιο κατασκευής), καθώς και τα έργα που είναι υπό έγκριση. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αξιολογήθηκαν με βάση τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και τη βιωσιμότητα τους.
Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν όλοι οι φορείς λειτουργίας ανά Νομό σε σχέση με τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση από πλευράς λειτουργικότητας. Ακόμη, έγινε και καταγραφή των υφιστάμενων δυνητικών αποδεκτών και ο χαρακτηρισμός τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και παρουσίαση των σχετικών Νομαρχιακών Αποφάσεων (όρια ποιότητας λυμάτων στον αποδέκτη, κλπ). Τέλος έγινε σχολιασμός της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς έργων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

Μετά το στάδιο της αναλυτικής αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, η ομάδα μελέτης προχώρησε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης λυμάτων της Περιφέρειας, όπου παρουσιάστηκε συνοπτικά η ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και επισημάνθηκαν οι τρέχουσες νομικές υποχρεώσεις. Κατόπιν επισημάνθηκαν οι βασικές παράμετροι που επισέρχονται στο σχεδιασμό των έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και βάσει αυτών προσδιορίστηκαν τα κριτήρια για την επιλογή των αρμόδιων τεχνικών λύσεων καθώς και η χρονική ιεράρχηση των έργων. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο διαχειριστικής μονάδας Νομού, αναπτύχθηκε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών. Στο σχέδιο αυτό έγινε πολυκριτηριακή προσέγγιση βάσει τεχνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, νομοθετικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών που ισχύουν για κάθε Νομό. Στο ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες για ανάπτυξη και δημιουργία ενοτήτων συνεπεξεργασιών μεταξύ όμορων Δήμων και στη δημιουργία κοινών υποδομών και εγκαταστάσεων που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Κατά τη διαμόρφωση του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης υγρών αποβλήτων προσδιορίστηκαν εκτός των νομικών υποχρεώσεων και άλλες παράμετροι που τελικά λήφθηκαν υπ’ όψιν για τη δημιουργία υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης λυμάτων. Ειδικότερα και βάσει των προαναφερθέντων παραμέτρων εκτιμήθηκαν τα απαιτούμενα έργα που χρειάζεται κάθε Νομός και πραγματοποιήθηκε υπολογισμός προεκτιμητικού κόστους κατασκευής των έργων που προτάθηκαν. Ακόμη, παρουσιάστηκε η ωριμότητα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων για κάθε περιοχή. Επιπλέον, έγινε χρονοδιάγραμμα ιεράρχησης - υλοποίησης ενεργειών και δράσεων για ωρίμανση έργων ανά Νομό.

Τέλος επειδή βασική παράμετρος για την υλοποίηση των υποδομών είναι η εξεύρεση οικονομικών πόρων γίνεται αναφορά στα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα καθώς και στις δυνατότητες που δυνητικά μπορούν να εκμεταλλευτούν οι αρμόδιοι φορείς ενώ παράλληλα προτάθηκαν δυνητικοί φορείς για τη διαχείριση των προτεινόμενων έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Με το σχεδιασμό της παραπάνω μελέτης παραδόθηκε ένα χρήσιμο εργαλείο στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στα διοικητικά όρια αυτής.