Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Υδρ. Έργων, τ. 6ης ΠΥΔΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1994

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών - αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων ανατολικά της λίμνης Βιστωνίδας, με την κατασκευή των οποίων επιδιώκεται η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής σε σχέση με την προστασία των παραλιμνίων εκτάσεων από τα ύδατα της λίμνης Βιστωνίδας, η ικανοποιητική αποχέτευση - αποστράγγιση όλων των γεωργικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της έκτασης καθώς και η οδική εξυπηρέτηση των εκτάσεων αυτών με την πρόβλεψη αγροτικού οδικού δικτύου, κατάλληλα συνδεδεμένου με το υφιστάμενο κοινοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη ευρύτερης περιοχής μελέτηςΎδρευση
Τα προβλεπόμενα έργα περιελάμβαναν:

  1. των ποταμών Κομψάτου (Ιάσμου), Τραύου (Ασπροπόταμου) και τμήματος του ποταμού Κόσυνθου (Ξάνθης),
  2. των χειμάρρων Αμαξάδων (δυτικού και ανατολικού κλάδου), Πιστού, Ασωμάτων καθώς και άλλων μικρότερων υδατορευμάτων στην περιοχή Ανατολικά της λίμνης Βιστωνίδας.
Στα παραπάνω έργα διευθετήσεως περιλαμβάνονται
εκσκαφές κοίτης, επιχωματώσεις, προστατευτικά
αναχώματα, αναβαθμοί και συρματοκιβώτια
προστασίας πρανών και κοίτης.
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.