Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ: 1.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΒΙΣΚΟΥ 2.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΛΟΥ 4.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 5.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ & ΣΦΕΛΙΝΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος «Ομόνοια» Φύλλιδος
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στις πρώην κοινότητες Δραβίσκου, Γαζώρου, Θολού, Νέας Πέτρας, Αγίου Χριστοφόρου και Σφελινού του Ν. Σερρών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης αυτών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη ευρύτερης περιοχής μελέτης
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται 30km ανατολικά της πόλης των Σερρών και αποτελεί τμήμα της λεκάνης των Σερρών. Βόρεια αυτής βρίσκεται το Μενοίκιο όρος ενώ νότια της τα όρη Παγγαίο και Κερδύλλιο.

Οι υδρογεωτρήσεις βρίσκονται στις ακόλουθες θέσεις:

Όσο αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά των αυτά δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Γεώτρηση Βάθος (m) Air lift Παροχή (m3/sec) Στάθμη άντλησης (m)
Δραβίσκου ΝΑΙ 120
Γαζώρου 204 ΝΑΙ 30 95
Θολού 150 ΝΑΙ 130 86
Ν. Πέτρα 260 ΝΑΙ 100 72
Αγ. Χριστοφόρου 300 ΝΑΙ 20 150
Σφελινού 180 ΝΑΙ 20 100

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος ύδρευσης των υπόψη οικισμών.