Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΘΕΡΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτ/ση Σερρών-Δ/νση ΤΥ Ν. Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής μικρού βάθους, η οποία τροφοδοτείται από το παρακείμενο Μεγάλο Ρέμα. Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση αρδευτικού νερού (80.000m3) για τα θερμοκήπια του οικισμού Θερμών, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο οπότε και παρατηρείται έλλειψη νερού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                         Άποψη Λιμνοδεξαμενής περιοχής Θερμών
ΎδρευσηΗ κάλυψη των αναγκών για αρδευτικό νερό των καλλιεργητών της περιοχής γίνεται από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Η εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή τροφοδοτείται από την περίσσεια νερού του Μεγάλου Ρέματος το οποίο έχει μεγάλη λεκάνη απορροή και υπερκαλύπτει τις ανάγκες ύδατος χωρίς να στερεί το νερό στο τμήμα του ρέματος κατάντη των Θερμών.

Η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση 1km δυτικά του οικισμού Θερμών. Η λιμνοδεξαμενή διαμορφώθηκε με εκσκαφή επιφάνειας 50.000m2, σε βάθος 2m ώστε η συνολική χωρητικότητά της να είναι 100.000m3. Περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής διαμορφώθηκε προστατευτικό ανάχωμα ύψους περίπου 2m.

Η λιμνοδεξαμενή τροφοδοτείται μέσω θυροφράγματος από το παρακείμενο ρέμα (Μεγάλο Ρέμα) κατά την χειμερινή περίοδο οπότε και υπάρχει περίσσεια νερού.

Για την αποφυγή απωλειών νερού από τον πυθμένα και τα πρανή της λιμνοδεξαμενής, προβλέπεται κατάλληλη στεγάνωση (αργιλικό υλικό, γεωμεμβράνη, κλπ.) από την τεχνική μελέτη του έργου και μετά από τις σχετικές εδαφολογικές και γεωλογικές έρευνες.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος άρδευσης των θερμοκηπίων του οικισμού Θερμών.