Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Υδρ. Έργων, τ. 6ης ΠΥΔΕ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή του ταμιευτήρα Ν. Σιδηροχωρίου (δημιουργία χωμάτινου φράγματος, κατασκευή αντλιοστασίου και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                                     Άποψη Ταμιευτήρα Ν.Σιδηροχωρίου
ΎδρευσηΤο έργο έχει σκοπό να αποθηκεύει, να ρυθμίζει και να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού που χρειάζεται για την άρδευση των κατάντη του ταμιευτήρα εκτάσεων - 3.000 στρεμμάτων, δεδομένου ότι στην περιοχή παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της υφαλμύρωσης του νερού. Επιπλέον πρόβλημα είναι ότι οι εκτάσεις κατάντη της οδού Ν. Σιδηροχωρίου - Ν. Αδριανής συχνά κατακλύζονται (σε περιόδους που η επιφανειακή απορροή είναι μεγάλη) με αποτέλεσμα δημιουργούνται προβλήματα στην καλλιέργειά τους.

Σήμερα η κάλυψη των αναγκών για αρδευτικό νερό των καλλιεργητών της περιοχής γίνεται από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Το χωμάτινο φράγμα προβλέπεται σε απόσταση 700m ανατολικά του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου, επί της λεκάνης η οποία βρίσκεται μεταξύ του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου και Ν. Αδριανής. Το αντλιοστάσιο και ο καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς νερού κατασκευάζονται με σκοπό τον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα σε περιόδους ξηρασίας από τον ποταμό Λίσσο. Επίσης από το ίδιο αντλιοστάσιο εμπλουτίζεται και ο υφιστάμενος ταμιευτήρας της Ν. Αδριανής.

Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγματος παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφήΧαρακτηριστικά
1Απόλυτο υψόμετρο στέψης+12m
2Μήκος στέψης φράγματος600m
3Μέγιστο ύψος7m
4Χωρητικότητα για την πλήρωση μέχρι +11m950.000m3
5Εμβαδόν κατακλυζόμενης επιφάνειας340 στρέμματα

Η θέση υδροληψίας βρίσκεται νότια του οικισμού Μαυροματίου και αποτελείται από αγωγό υδροληψίας, ο οποίος τροφοδοτεί το θάλαμο αναρρόφησης του αντλιοστασίου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο αγωγοί, μήκους 300m, οι οποίοι ελέγχονται με επίπεδο ολισθαίνον θυρόφραγμα.

Το αντλιοστάσιο κατασκευάζεται νότια του οικισμού Μαυροματίου και έξω από το ανάχωμα του ποταμού ενώ ο καταθλιπτικός αγωγός έχει κατεύθυνση από το Μαυρομάτιο προς την Ν. Αδριανή και βόρεια αυτής.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων στη ζώνη επιρροής του ταμιευτήρα.