Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΙΣΥΡΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Α΄& Β΄ ΦΑΣΗ)
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας-Γεν. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την αξιοποίηση της λιμνοδεξαμενής Νήσου Νισύρου. Ειδικότερα περιελάμβαναν αφενός τα απαιτούμενα για την άρδευση μικρής περιμέτρου εκτάσεως 20 στρεμμάτων παρακείμενη του ταμιευτήρα, δηλαδή σύνδεση με την υδροληψία του φράγματος, αντλιοστάσιο και δίκτυο υπογείων σωληνώσεων για την εφαρμογή άρδευσης με σταγόνες στην κατάντη του ταμιευτήρα αρδευτική περίμετρο και αφετέρου η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, αντλιοστάσιο κοινό με το δίκτυο άρδευσης και αγωγό μεταφοράς νερού με παρεμβολή δεύτερου αντλιοστασίου μέχρι την δεξαμενή ύδρευσης της πόλης της Νισύρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                                             Άποψη Διάταξης Έργου
ΥΔΡΕΥΣΗΗ έλλειψη νερού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας και η αιτία εκμετάλλευσης με ξηρικές καλλιέργειες με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται χαμηλές αποδόσεις ενώ παράλληλα να αναγκάζονται οι κάτοικοι να προμηθεύονται προϊόντα, κυρίως κηπευτικά, από άλλες περιοχές μέσα σε προβληματικές συνθήκες μεταφοράς τους, ιδίως κατά τον χειμώνα και αδυναμία ύπαρξης οργανωμένης γεωργίας στην περιοχή αυτή και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της νήσου.

Η λιμνοδεξαμενή βρίσκεται στην περιοχή Παρθένι της Νισύρου, σε απόσταση 3km από τον οικισμό Πάλων.

Όσον αφορά τα κύρια έργα, αυτά περιλαμβάνουν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος άρδευσης και ύδρευσης της Νήσου Νισύρου.