Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ)

Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας - Γεν.Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του Κάμπου, νοτίως του Μεγάλου Χωριού στο νησί της Τήλου του Ν. Δωδεκανήσων, με σκοπό αφενός την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων της πεδινής περιοχής του Δήμου Μεγάλου Χωριού και αφετέρου - έμμεσα - την εξοικονόμηση ποσότητας του υπόγειου υδατοαποθεματικού που πριν προοριζόταν για την άρδευση, να ικανοποιήσει τις ανάγκες ύδρευσης του νησιού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ
Σήμερα η κάλυψη των αναγκών για αρδευτικό νερό των καλλιεργητών της περιοχής αλλά και των αναγκών για πόσιμο νερό γίνεται από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και με την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Το έργο βρίσκεται στην ανατολική παρυφή του κάμπου της νήσου Τήλου, 200m κατάντη της επαρχιακής οδού που οδηγεί από τον λιμενίσκο Λειβάδια στο Μεγάλο Χωριό και απέχει 5km από τα Λειβάδια και 1km από το Μεγάλο Χωριό.

Η λιμνοδεξαμενή τροφοδοτείται μέσω φράγματος υδροληψίας, από τις επιφανειακές απορροές του χειμάρρου “Ποταμού”.

Επιγραμματικά τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:

  1. Ωφέλιμη χωρητικότητα : 220.000m3
  2. Υψόμετρο στέψης : +34,00m
  3. Υψόμετρο Α.Σ.Υ. : +33.50m
  4. Υψόμετρο υδροληψίας : +25.40m
Επιπλέον προβλέπονταν η κατασκευή έργου υδροληψίας (από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 200mm και μήκους 50m), διάταξης εκκενώσεως (από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου 400mm και μήκους 50m) και εκχειλιστής ασφαλείας (μετωπικού τύπου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μήκος στέψης 6m).

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος άρδευσης και ύδρευσης της Νήσου Τήλου.