Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΦΡΑΓΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙ ΝHΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας-Γεν. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή φράγματος στο βόρειο τμήμα της Πάτμου, 8,5km από το λιμάνι “Σκάλας” και ειδικότερα στη θέση “Λειβάδι”, με σκοπό την ύδρευση των οικισμών του νησιού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σήμερα η κάλυψη των αναγκών για πόσιμο νερό γίνεται από υδρογεωτρήσεις ή μέσω υδροφόρων πλοίων.

Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:

ΥΔΡΕΥΣΗΣτην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος ύδρευσης της Νήσου Πάτμου.