Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΛΙΘΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου-VI ΠΔΒΕ-Τμήμα ΤΜΚ
Χρονολογία Ανάθεσης: 1996

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή Λίθινου του Ν. Ιωαννίνων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                                        Άποψη οικισμού Λίθινου Ιωαννίνων
ΥΔΡΕΥΣΗΣτην περιοχή υφίστανται καλλιέργειες για την άρδευση των οποίων έχουν διανοιχθεί πλήθος γεωτρήσεων με αποτέλεσμα την υπεράντληση των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων και τη σταδιακή αλλοίωση αυτών. Η αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 1.400 στρέμματα.

Συνοπτικά τα έργα περιελάμβαναν:
Στην αρδευόμενη έκταση προβλέφθηκε αναδασμός για τη συγκέντρωση της πολυτεμαχισμένης ιδιοκτησίας. Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος άρδευσης της περιοχής Λίθινου του Ν. Ιωαννίνων.