Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΦΡΑΓΜΑ) ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Κοινότητα Αγ. Πνεύματος Ν. Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή αφενός νέας οδού κατά μήκος του υδρευτικού αγωγού από το φράγμα στη θέση Μακρύλακκος ως τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος της κοινότητας Αγίου Πνεύματος Σερρών και αφετέρου για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα ως τη δεξαμενή αποθήκευσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                 Κοινότητα Αγ. Πνεύματος Ν. ΣερρώνΥΔΡΕΥΣΗ
Αναφέρεται ότι η κοινότητα του Αγ. Πνεύματος κάλυπτε μερικά τις υδρευτικές ανάγκες της από υδρογεωτρήσεις. Πλήθος, όμως, προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια και την ποσότητα του ύδατος, αλλά και την εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων καταδεικνύουν την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, στα πλαίσια των οποίων κατασκευάστηκε μικρός ταμιευτήρας νερού στη θέση Μακρύλακκος, 15km βορειοανατολικά του οικισμού Αγ. Πνεύματος. Η οδική σύνδεση του οικισμού και του ταμιευτήρα γίνεται μέσω παλαιού χωματόδρομου, ο οποίος διέρχεται από τα ερείπια του οικισμού Δράνοβα. Μέχρι το ύψος της Δράνοβας υφίσταται αγωγός μεταφοράς νερού. Στο τμήμα όμως από την Δράνοβα έως τον υφιστάμενο ταμιευτήρα ήτο απαραίτητη η τοποθέτηση αγωγού, για τη δυνατή κατασκευή του αγωγού, σχεδιάστηκε η διάνοιξη αγροτικής οδού, η οποία εξυπηρετεί την ευκολότερη πρόσβαση στον ταμιευτήρα, διότι ο υφιστάμενος δρόμος μέσω Δράνοβας είναι μεγαλύτερος σε μήκος και έχουν αλλοιωθεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του λόγω παλαιότητας.

Η χάραξη της οδού, συνολικού μήκους 5+717,5km αρχίζει από την έξοδο της υδροληψίας του φράγματος και ακολουθεί καθοδική πορεία μέχρι το σημείο Κ96 με Χ.Θ. 4+951 με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας την πορεία του χειμάρρου. Από το σημείο Κ96 έως το τέλος έχει ανοδική πορεία μέχρι να συναντήσει τον υπάρχοντα δρόμο στο ύψος των ερειπίων Δράνοβας.

Κατά τη χάραξη της οδού τηρήθηκαν οι προδιαγραφές που αφορούν δρόμο Γ’ κατηγορίας. Η μέγιστη κατά μήκος κλίση του δρόμου είναι 8,3% και η ελάχιστη 1,27%. Το πλάτος της φτάνει τα 4,00m με διαπλατύνσεις σε ορισμένα τμήματα για τη διευκόλυνση κατά τη διασταύρωση των οχημάτων. Τα πρανή των εκχωμάτων έχουν κλίσεις που κυμαίνονται από 1:1 για τα γαιώδη - ημιβραχώδη, έως 10:1 για βραχώδη τμήματα του δρόμου ενώ τα πρανή των επιχωμάτων κυμαίνονται από 2:3 για τα γαιώδη - ημιβραχώδη και 2.5:3 για τα βραχώδη τμήματα του δρόμου.

Όσον αφορά τον αγωγό, αυτός ακολουθεί την πορεία του δρόμου αυτού και με κατεύθυνση από το φράγμα προς το οικισμό στο δεξί πρανές του δρόμου. Κατά μήκος του αγωγού και στα σημεία Χ.Θ. 1+062.50, 2+191.00 και 3+400.50 κατασκευάστηκαν πιεζοθραυστικά φρεάτια. Επιπλέον, και στη Χ.Θ. 4+951.00 κατασκευάστηκε φρεάτιο καθαρισμού. Από το σημείο αυτό και μέχρι τη θέση του υφιστάμενου αγωγού στα ερείπια Δράνοβας, η πορεία είναι ανοδική.

Με το σχεδιασμό των υπόψη έργων δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς πόσιμου νερού από το φράγμα Μακρύλακκος ως την κοινότητα Αγ. Πνεύματος αλλά και στο πρόβλημα οδικής σύνδεσης των προαναφερθέντων σημείων.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος μεταφοράς πόσιμου νερού και οδικής σύνδεσης από το φράγμα Μακρύλακκος ως την κοινότητα Αγ. Πνεύματος.