Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: II ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ (Α & Β ΦΑΣΗ)
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας – Γενική Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1997

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν αφενός η προέγκριση χωροθέτησης και αφετέρου η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή του ΙΙ αρδευτικού δικτύου Σερρών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Διάταξης ΈργωνΥΔΡΕΥΣΗ
Το έργο εκτείνεται στην κεντρική πεδινή ζώνη του Ν. Σερρών και οριοθετείται Δ - ΝΔ - Ν από το ανάχωμα του ποταμού Στρυμόνα και Β - ΒΑ από την τάφρο Μπέλιτσα. Η συνολική έκταση του έργου είναι 176.000 στρέμματα.

Η κατασκευή των έργων σκοπό είχε την επίλυση των υδραυλικών προβλημάτων της περιοχής και της ευρύτερης πεδιάδας των Σερρών, καθώς επίσης και την πλήρη γεωργική της αξιοποίηση και εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, με την αντιμετώπιση του προβλήματος απωλειών του νερού στο υπέδαφος μέσω διηθήσεων.

Με βάση τα γεωργοτεχνικά δεδομένα και τις γενικές αρχές μελετήθηκαν από περιβαλλοντική άποψη τα προβλεπόμενα έργα, τα οποία περιελάμβαναν:
Η κύρια καλλιέργεια στο σχέδιο ανάπτυξης, με ποσοστό 50% επί του συνόλου της έκτασης, προβλέπεται να είναι το ρύζι. Επιπλέον, ήταν απαραίτητος ο αναδασμός σε όλη την έκταση.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις κατασκευής των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων και έγινε περιγραφή αυτών.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και συνέβαλε στην επίλυση των υδραυλικών προβλημάτων άρδευσης της ευρύτερης πεδιάδας των Σερρών.