Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Μ.Π.Χ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΡΑΝΟΒΑ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Εμμανουήλ Παπά Σερρών
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης για τη δημιουργία δύο υδροληψιών στο ρέμα Κρανόρρεμα, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού Αγ. Πνεύματος και τριών εξωποτάμιων λιμνοδεξαμενών στο ίδιο ρέμα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ
Τα έργα σκοπό έχουν την αποθήκευση, ρύθμιση και εξασφάλιση νερού για την ύδρευση και την άρδευση των κατάντη των λιμνοδεξαμενών οικισμών και των καλλιεργούμενων εκτάσεων αντίστοιχα.

Οι θέσεις των λιμνοδεξαμενών εντοπίζονται:
Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν:
Σύμφωνα με τα παραπάνω η λύση για την άρδευση και ύδρευση της περιοχής θα εξασφαλίσει μέχρι και 800.000m3 νερού. Η υδρολογική μελέτη έδειξε ότι η περιοχή είναι πλούσια σε επιφανειακά νερά και μπορεί να εξασφαλίσει την ποσότητα αυτή, αφού υπολογίστηκε ότι δυνητικά μπορούν να απορρέουν μέχρι και 6,6 106m3 νερού ετησίως.

Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου για την θετική γνωμοδότηση για το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης. Η μελέτη συντάχθηκε στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.