Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΤΥΔΚ Κυκλάδων
Χρονολογία Ανάθεσης: 1999

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξωτερικού υδραγωγείου του οικισμού Μανωλά της Κοινότητας Θηρασίας, καθώς και των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του προαναφερθέντος οικισμού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο οικισμός Μανωλά δε διαθέτει δίκτυο ύδρευσης ενώ απουσιάζει ακόμη και ο κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος (δεξαμενή). Η υδροδότηση του νησιού στηριζόταν στη χρήση των ομβροδεξαμενών χωρητικότητας 5m3 που διέθεταν τα σπίτια του οικισμού. Επιπλέον γινόταν μεταφορά νερού με υδροφόρο πλοίο από τη Θήρα. Το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη κατάλληλης δεξαμενής αποθήκευσης του νερού και η κατασκευή του κατάλληλου δικτύου μεταφοράς.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο συνολικός πληθυσμός αιχμής, για κάθε φάση του σχεδιασμού, του οικισμού Μανωλά.

Πληθυσμός αιχμής εξυπηρετούμενων οικισμών

Οικισμός Πληθυσμός 1981 Πρόβλεψη 1994Πρόβλεψη 10ετίας
Πρόβλεψη 20ετίας
Μανώλα 245 250253
255
ΣΥΝΟΛΟ 245250
253255

Τα προβλεπόμενα έργα περιελάμβαναν την κατασκευή:

ΥΔΡΕΥΣΗ
Στην υπόψη μελέτη έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε και περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτών.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και συνέβαλε στην οριστική επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του οικισμού Μανωλά της κοινότητας Θηρασιάς.