Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» ΣΤΟΥΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΕΠΟ ΤΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης της πεδιάδας Μόρνου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ                                                                                                                 Άποψη ΈργωνΥΔΡΕΥΣΗ
Τα έργα άρδευσης της πεδιάδας υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια. Τα έργα κατασκευής του υπερχειλιστή υδροληψίας στον ποταμό Μόρνο και του αγωγού μεταφοράς του αρδευτικού δικτύου που ξεκίνησαν το 1989, έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της ανατολικής ζώνης του σωληνωτού δικτύου.

Συνοπτικά τα έργα περιελάμβαναν:
 1. Έργο υδρομάστευσης εγκάρσια στον άξονα της κοίτης του ποταμού.
 2. Χαλύβδινος προσαγωγός που μεταφέρει το νερό από τον ποταμό στη δεξαμενή Δ3, μήκους 5,5km.
 3. Δεξαμενή Δ3 χωρητικότητας 32.500m3.
 4. Υπόγειο δίκτυο άρδευσης που καλύπτει τις ανάγκες 5.500 στρεμμάτων, στην περιοχή νότια της δεξαμενής Δ3 μέχρι τα όρια των οικισμών Μαλαμάτι, Αγ. Πολύκαρπος, Μαναγούλη.
 5. Έργα καθαρισμού στην περιοχή αναδασμού, από το δυτικό τμήμα της ζώνης (νότια του οικισμού Μαλαμάτι).
 6. Υπόγειος σωλήνας για την μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή Δ3 και τις γεωτρήσεις Μ1, Μ2, Μ3, Γ5, Γ9 στη δεξαμενή Δ1.2.
 7. Δεξαμενή Δ1.2.
 8. Αντλιοστάσιο Α0 για τα νερά της πηγής Αποστολοκώστα και την επέκταση του αντλιοστασίου D1 για τα νερά της πηγής Μαλτασούδας.
 9. Δίκτυα ανοιχτών διωρύγων σε όλη την περιοχή αναδασμού (9.000 στρεμμάτων) μήκους 55 - 60km.
 10. Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά δίκτυα σε όλη την περιοχή.
 11. Αντλιοστάσια των αποστραγγιστικών δικτύων.
 12. Έργα οδοποιίας και διαβάσεων προς τα αγροτεμάχια.
 13. Έργα αναδασμού.
 14. Υπόγειος σωληνωτός αγωγός PVC στην περιοχή Κεφάλα (300 στρέμματα).
Σημειώνεται ότι τα προαναφερθέντα πρώτα πέντε (5) έργα είχαν κατασκευαστεί πριν την εκπόνηση της υπόψη μελέτης.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων, έγινε συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στα προβλεπόμενα έργα πριν και μετά την αναμόρφωση της οριστικής μελέτης, στα έργα που είχαν ήδη κατασκευαστεί, τα υπό κατασκευή έργα και τέλος έγινε ανάλυση των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.