Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΡΗΤΙΝΙΑΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την κατασκευή του φράγματος Κρητινίας Ν. Δωδεκανήσου, η κατασκευή του οποίου αποσκοπεί στην άρδευση των γεωργικών εκτάσεων των οικισμών Λίνερου, Καρυάς, Κοπριάς και Αμμούας - συνολική έκταση 3.000 στρέμματα -, καθώς και στην ύδρευση της νήσου Χάλκης, μέσω υδροφόρου πλοίου, και του οικισμού Μανδρικού Ρόδου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Έργων ΥΔΡΕΥΣΗ
Μέχρι σήμερα οι ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης των προαναφερθέντων περιοχών καλύπτονται μέσω γεωτρήσεων, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των υπόγειων υδροφορέων. Ο συνολικός όγκος ταμίευσης του φράγματος Κρητηνίας ανέρχεται σε 2.115.000m3 και η ωφέλιμη χωρητικότητα αυτού σε 1.895.000m3.

Τα κατασκευασθέντα έργα, κατά την εκπόνηση της μελέτης περιελάμβαναν:
Οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου περιελάμβαναν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων. Επιπρόσθετα, έγινε συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στα προβλεπόμενα έργα πριν και μετά την αναμόρφωση της οριστικής μελέτης, στα έργα που είχαν κατασκευαστεί, τα υπό κατασκευή έργα και τέλος έγινε ανάλυση των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε για την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων. Με την ολοκήρωση των έργων θα δοθεί λύση στο πρόβλημα της άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων των οικισμών Λίνερου, Καρυάς, Κοπριάς και Αμμούας, καθώς επίσης και της ύδρευσης της νήσου Χάλκης (μέσω υδροφόρου πλοίου) και του οικισμού Μανδρικού Ρόδου.