Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ”
Αναθέτουσα Αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας
Χρονολογία Ανάθεσης: 2007

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων του Ελαιώνα Άμφισσας, ο χωρισμός αυτού σε ζώνες, η κατασκευή φρεατίων, καθώς και η απαλλοτρίωση εκτάσεων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Περιοχή Άμφισσας ΥΔΡΕΥΣΗ
Στην υπόψη περιοχή υφίστανται καλλιέργειες για την άρδευση των οποίων έχουν διανοιχθεί πλήθος γεωτρήσεων με αποτέλεσμα την υπεράντληση των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων και τη σταδιακή αλλοίωση τους.

Το αρδευτικό δίκτυο προβλέπονταν να υδροδοτηθεί από δύο υδροληψίες του υδαταγωγού Μόρνου, από τις οποίες η μία είναι ανάντη της Άμφισσας και η άλλη ανάντη του Χρισσού.

Το συνολικό αρδευτικό δίκτυο, χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα δίκτυα, ήτοι στο βόρειο δίκτυο (Άμφισσας) το οποίο υδροδοτείται από την υδροληψία της Άμφισσας και στο νότιο (Ιτέας - Χρισσού) το οποίο υδροδοτείται από την υδροληψία του Χρισσού.

Η περιοχή των έργων, η οποία χωροθετείται μεταξύ Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, καταλαμβάνει ακαθάριστη έκταση 34.800 στρεμμάτων (περιοχή Χρισσού 17.500 στρέμματα και περιοχή Άμφισσας 17.300 στρέμματα), στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί, ενώ η καθαρή έκταση είναι 30.960 στρέμματα (περιοχή Χρισσού 15.380 στρέμματα και περιοχή Άμφισσας 15.580 στρέμματα)

Συνοπτικά τα έργα περιελάμβαναν:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων.

Τέλος, περιγράφηκε ο βαθμός και το μέγεθος της προκαλούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία των έργων και συγχρόνως ο τρόπος αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις κατασκευής των έργων.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία και εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την φάση της κατασκευής και λειτουργίας των έργων. Η κατασκευή των έργων θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της υπεράντλησης των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής Ελαιώνα Άμφισσας.