Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Μ.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ Ν. ΧΙΟΥ »
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2006

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την κατασκευή του φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου στην κοίτη του χειμάρρου Παρθένη χωρητικότητας 2.960.000m3, το οποίο αποσκοπεί στην άρδευση 13.700 στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Μέχρι σήμερα οι ανάγκες άρδευσης της περιοχής καλύπτονταν μέσω γεωτρήσεων, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των υπόγειων υδροφορέων.

Ο σχεδιασμός της μελέτης περιελάμβανε:
Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης είχαν ήδη κατασκευαστεί τα εξής έργα:
Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων. Επιπρόσθετα, έγινε συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου διερευνήθηκε η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως, δόθηκαν πληροφορίες για τη σκοπιμότητα των έργων, ενώ παράλληλα έγινε τεχνική περιγραφή αυτών.
Άποψη ΦράγματοςΥΔΡΕΥΣΗ
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στα προβλεπόμενα έργα πριν και μετά την αναμόρφωση της οριστικής μελέτης, στα έργα που είχαν κατασκευαστεί, τα εναπομείναντα έργα και τέλος έγινε ανάλυση των συμπληρωματικών έργων. Επίσης παρουσιάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη συμπλήρωση των έργων καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη θα υποβληθεί για την ανανέωση-τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων. Μετά την ανανέωση-τροποποίηση μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής επιρροής του φράγματος.