Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Α. ΦΡΑΓΜΑ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΕΝΕΟΥ N. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας-Γ. Δ/νση Εγγ. Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2004

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του φράγματος Δόξας και του αρδευτικού δικτύου Φενεού Κορινθίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τα υφιστάμενα έργα κατά την εκπόνηση της μελέτης περιελάμβαναν:
Τα προς περιβαλλοντική αδειοδότηση υποέργα για την ολοκλήρωση των έργων περιελάμβαναν:

Στα πλαίσια εκπόνησης της υπόψη μελέτης προσκομίστηκαν στοιχεία που αφορούσαν:

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η κατασκευή του έργου συνέβαλε στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.