Περιλήψεις Έργων

Ύδρευση - Άρδευση
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Γ΄ ΚΠΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΓΕ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δ. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Υπ. Γεωργίας-Γ. Δ/νση Εγγ. Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων
Χρονολογία Ανάθεσης: 2004

ΘΕΜΑ
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανανέωση - τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Πανόρμου της Νήσου Σκοπέλου, με σκοπό την ενίσχυση των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Άποψη Πανόρμου ΥΔΡΕΥΣΗ
Οι ανάγκες της περιοχής σε νερό καλύπτονταν μέσω γεωτρήσεων, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των υπόγειων υδροφορέων.

Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής προβλέπονταν στο νοτιοδυτικό τμήμα της Νήσου Σκοπέλου, βορειοανατολικά του παραθαλάσσιου οικισμού Πανόρμου, στην κοίτη του ομώνυμου χειμάρρου, περίπου 1km από την εκβολή του στη θάλασσα.

Τα έργα, όπως αυτά προβλέπονταν βάσει των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις νεότερες μελέτες, περιελάμβαναν:
Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης κανένα έργο δεν ήταν ολοκληρωμένο.

Στην υπόψη μελέτη προσδιορίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των έργων, έγινε παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, όπου αποτυπώθηκαν με ακρίβεια τα δεδομένα της νέας Υδρολογική Μελέτη και λήφθησαν υπόψη τα νέα σεισμολογικά δεδομένα.

Πραγματοποιήθηκε θεώρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των έργων. Αναφέρεται ότι οι αλλαγές που προέκυψαν από την τροποποίηση των τεχνικών μελετών, δεν επέφεραν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αντίθετα προσέφεραν μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΟΦΕΛΟΣ
Η μελέτη υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η κατασκευή του έργου εντάσσεται στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.